Tepui Plants

GROWLISTDIDIEREACEAE


DIDIEREOIDEAE

Alluaudia ascendens

Xxx


Alluaudia dumosa

Xxx


Alluaudia procera

Xxx


Didierea madagascariensis

Xxx


PORTULACARIOIDEAE

Portulacaria afra

Xxx


Portulacaria pygmaea

Xxx