Tepui Plants

GROWLISTCACTACEAE


CACTOIDEAE

Espostoa melanostele

western Peru (Lambayeque, La Libertad, Lima, Áncash, Ica)


Espostoopsis dybowskii

eastern Brazil (Bahia)


X xx

Xxx


OPUNTIOIDEAE

Opuntia xx

Xxx


Tephrocactus xx

Xxx